Μεταμόρφωση Λακωνίας | OEF 2021-2022
476
page-template-default,page,page-id-476,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2ου ΕΤΟΥΣ

Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, όπως ισχύουν

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2ου ΕΤΟΥΣ

 

ΔΡΑΣΗ Βii.1 – Πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος λίπανσης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

Η Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. Μεταμόρφωσης κατά τη διάρκεια του 2ου έτους εφαρμογής της δράσης Βii.1 προχώρησε στην υλοποίηση των κάτωθι ενεργειών:

 • Επικαιροποίηση της πιλοτικής ομάδας παραγωγών
 • Δειγματοληψίες εδάφους από επιλεγμένα αγροτεμάχια
 • Αναλύσεις εδάφους ανά αγροτεμάχιο παραγωγού της πιλοτικής ομάδας
 • Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού και εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Π.
 • Εκπαίδευση πιλοτικής ομάδας παραγωγών επιτόπου στον αγρό
 • Σύνταξη οδηγιών λίπανσης και κοινοποίηση στους παραγωγούς – μέλη της Ο.Π.

 

ΔΡΑΣΗ Βiii.1 – Παρακολούθηση των πληθυσμών του δάκου μέσω της σύστασης χαρτών επικινδυνότητας

Η Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. Μεταμόρφωσης κατά τη διάρκεια του 2ου έτους εφαρμογής της δράσης Βiii.1 προχώρησε στην υλοποίηση των κάτωθι ενεργειών:

 • Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού και εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Π.
 • Συλλογή δεδομένων ψεκασμού και δακοσυλλήψεων
 • Δημιουργία χαρτών του δακοπληθυσμού στις οροθετημένες περιοχές
 • Κατάρτιση συστάσεων εφαρμογής δολωματικών ψεκασμών

 

ΔΡΑΣΗ Βiv.1 – Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2 (2.1 & 2.2)

Η Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. Μεταμόρφωσης μέσω της δράσης Βiv.1 και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του 2ου έτους εφαρμογής αυτής πραγματοποίησε τα ακόλουθα:

 • Επικαιροποίηση Ομάδας Παραγωγών και Καθορισμός Αρμοδιοτήτων
 • Συμπλήρωση ατομικών τετραδίων καταγραφών
 • Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού και εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Π.
 • Διεξαγωγή δειγματοληψιών και αναλύσεις εδάφους και ελαιοκάρπου
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις των παραγωγών – μελών της Ο.Π.
 • Εσωτερική επιθεώρηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
 • Ανασκόπηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
 • Εξωτερική επιθεώρηση από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης
 • Έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης με το πρότυπο AGRO 2 (2.1 & 2.2)

 

ΔΡΑΣΗ Γiii.1 – Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτόπου στον αγρό για τους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

Κατά τη διάρκεια του 2ου έτους εφαρμογής της δράσης Γiii.1 πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

 • Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού και εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Π.
 • Διανομή εκπαιδευτικού υλικού στους παραγωγούς – μέλη της Ο.Π.
 • Αξιολόγηση της κατάρτισης των παραγωγών

 

ΔΡΑΣΗ Δiv.4 – Προμήθεια εξοπλισμού γραμμής παραγωγής

Η Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. Μεταμόρφωσης, στο δεύτερο έτος και μέσω της δράσης Δiv.4, προχώρησε στην προμήθεια γραμμής παραγωγής αποτελούμενης από: δύο (2) αποφυλλωτικά μεταφορικής ταινίας ΕΚΕΜ, δύο (2) μαλακτήρες ελαιοζύμης MONOBLOCK 1 ΕΚΕΜ και δύο (2) τροφοδότες μαλακτήρα ΕΚΕΜ.

 

ΔΡΑΣΗ Δiv.7 – Προμήθεια καυστήρα

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους, η Ο.Ε.Φ., μέσω της δράσης Δiv.7, προμηθεύτηκε έναν (1) θερμαντικό λέβητα με πυρηνοκαυστήρα ΕΚΕΜ.

 

ΔΡΑΣΗ Δiv.10 – Προμήθεια λοβωτών αντλιών

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους, η Ο.Ε.Φ., μέσω της δράσης Δiv.10, προμηθεύτηκε δύο (2) αντλίες MOHNO NETZSCH NM063BY01L06B  ειδικού τύπου.

 

ΔΡΑΣΗ Εi.1 – Ανάπτυξη, εφαρμογή και διαχείριση συστήματος ιχνηλασιμότητας στις εγκαταστάσεις της Ο.Ε.Φ.   

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Ei.1 προχώρησε στη διαμόρφωση και την εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας στις εγκαταστάσεις του Α.Ε.Σ. Μεταμόρφωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22005:2007. Κατά τη διάρκεια του 2ου έτους εφαρμογής αυτής έλαβαν χώρα οι κάτωθι ενέργειες:

 • Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού και εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Π.
 • Σύστημα ιχνηλασιμότητας

– Διαγνωστική Επιθεώρηση και επικαιροποίηση διαδικασιών/εντύπων ιχνηλασιμότητας, διαγράμματος ροής

– Εσωτερική επιθεώρηση συστήματος
– Άσκηση ανάκλησης
– Ανασκόπηση συστήματος
– Εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού

 • Επιθεώρηση από διαπιστευμένο πιστοποιητικό φορέα
 • Έκδοση βεβαίωσης ισχύος πιστοποιητικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22005:2007

 

ΔΡΑΣΗ Εii.1 – Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων στις εγκαταστάσεις της Ο.Ε.Φ. – ISO 22000

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Eii.1 προχώρησε  στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων στις εγκαταστάσεις του Α.Ε.Σ. Μεταμόρφωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2018. Κατά τη διάρκεια του 2ου έτους εφαρμογής αυτής έλαβαν χώρα οι κάτωθι ενέργειες:

 • Διαγνωστική επιθεώρηση, επικαιροποίηση εγγράφων
 • Αναλύσεις προϊόντος
 • Εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού
 • Εσωτερική επιθεώρηση συστήματος
 • Ανασκόπηση συστήματος
 • Επιθεώρηση από διαπιστευμένο πιστοποιητικό φορέα
 • Έκδοση βεβαίωσης ισχύος πιστοποιητικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2018

ΔΡΑΣΗ ΣΤi.1 – Επικοινωνιακό πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης ενός στοχευμένου πλάνου επικοινωνίας μέσω της της δράσης ΣΤi.1, για το 2ο έτος του προγράμματος Ο.Ε.Φ., πραγματοποιήθηκαν:

 • Επαγγελματική φωτογράφιση με την παραγωγή υλικού για έντυπη και ηλεκτρονική αξιοποίηση
 • Έντυπο προβολής που αποτυπώνεται η δραστηριότητα της οργάνωσης και οι δραστηριότητες του προγράμματος

 

ΔΡΑΣΗ ΣΤii.1 – Προβολή και προώθηση των δράσεων της Ο.Ε.Φ.

Η Ο.Ε.Φ. Μεταμόρφωσης μέσω της εφαρμογής της δράσης ΣΤii.1 για το 2ο έτος προχώρησε στον ανασχεδιασμό και την τακτική ενημέρωση της θεματικής ιστοσελίδας https://metamorfosi-coop.gr. Έγιναν αλλαγές στη δομή του μενού και το περιεχόμενο, καθώς και ανανέωση και εμπλουτισμός των στοιχείων της ιστοσελίδας βάσει της εξέλιξης του προγράμματος και την υλοποίηση των δράσεων.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1ου ΕΤΟΥΣ

Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, όπως ισχύουν

 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 1ου ΕΤΟΥΣ

 

ΔΡΑΣΗ Βii.1 – Πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος λίπανσης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

Η Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. Μεταμόρφωσης κατά τη διάρκεια του 1ου έτους εφαρμογής της δράσης Βii.1 προχώρησε στην υλοποίηση των κάτωθι ενεργειών:

 • Σύσταση της πιλοτικής ομάδας παραγωγών και καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης
 • Δειγματοληψίες εδάφους από επιλεγμένα αγροτεμάχια
 • Αναλύσεις εδάφους ανά αγροτεμάχιο παραγωγού της πιλοτικής ομάδας
 • Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού και εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Π.
 • Εκπαίδευση πιλοτικής ομάδας παραγωγών επιτόπου στον αγρό
 • Σύνταξη οδηγιών λίπανσης και κοινοποίηση στους παραγωγούς – μέλη της Ο.Π.

 

ΔΡΑΣΗ Βiii.1Παρακολούθηση των πληθυσμών του δάκου μέσω της σύστασης χαρτών επικινδυνότητας

Η Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. Μεταμόρφωσης κατά τη διάρκεια του 1ου έτους εφαρμογής της δράσης Βiii.1 προχώρησε στην υλοποίηση των κάτωθι ενεργειών:

 • Οριοθέτηση των περιοχών και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης
 • Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού και εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Π.

 

ΔΡΑΣΗ Βiv.1 – Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2 (2.1 & 2.2)

Η Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. Μεταμόρφωσης μέσω της δράσης Βiv.1 και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του 1ου έτους εφαρμογής αυτής πραγματοποίησε τα ακόλουθα:

 • Προετοιμασία συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης
 • Συγκρότηση Ομάδας Παραγωγών και Καθορισμός Αρμοδιοτήτων
 • Συμπλήρωση ατομικών τετραδίων καταγραφών
 • Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού και εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Π.
 • Διεξαγωγή δειγματοληψιών και αναλύσεις εδάφους και ελαιοκάρπου
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις των παραγωγών – μελών της Ο.Π.
 • Εσωτερική επιθεώρηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
 • Ανασκόπηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
 • Εξωτερική επιθεώρηση από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης
 • Έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης με το πρότυπο AGRO 2 (2.1 & 2.2)

 

ΔΡΑΣΗ Βiv.1 – Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο της δράσης

Στο πλαίσιο εφαρμογής της δράσης Βiv.1 και στο πρώτο έτος του προγράμματος, η Ο.Ε.Φ. προχώρησε στην προμήθεια ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος τύπου laser ECOSYS M2540dn του οίκου KYOCERA, δύο (2) ηλεκτρονικών υπολογιστών ΗP Desktop Pro 300 G6-294S6EA, δύο (2) οθονών υπολογιστή HP 24F, δύο (2) σκληρών δίσκων WESTERN DIGITAL RED NAS, μίας (1) συσκευής δικτυακής συστοιχίας σκληρών δίσκων SYNOLOGY DS220+ και ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος τύπου laser Konica Minolta Bizhub C257i.

 

ΔΡΑΣΗ Γiii.1 – Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτόπου στον αγρό για τους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

Κατά τη διάρκεια του 1ου έτους εφαρμογής της δράσης Γiii.1 πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

 • Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού και εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Π.
 • Διανομή εκπαιδευτικού υλικού στους παραγωγούς – μέλη της Ο.Π.

 

ΔΡΑΣΗ Δi.1 – Προμήθεια παλετοκιβωτίων

Στο πλαίσιο εφαρμογής της δράσης Δi.1 και στο πρώτο έτος του προγράμματος, η Ο.Ε.Φ. προμηθεύτηκε εκατό (100) παλετοκιβώτια τύπου CTR.

 

ΔΡΑΣΗ Δi.2 – Προμήθεια ελαιοδιχτυών

Στο πλαίσιο εφαρμογής του πρώτου έτους του προγράμματος η Ο.Ε.Φ. προμηθεύτηκε τριακόσια (300) δίχτυα ελαιοσυλλογής Ν.101.

 

ΔΡΑΣΗ Δiv.3 – Προμήθεια ανατροπέα παλετοκιβωτίων

Η Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. Μεταμόρφωσης, στο πρώτο έτος και μέσω της δράσης Δiv.3, προχώρησε στην προμήθεια ενός (1) υδραυλικού ανατροπέα παλετοκιβωτίων CM 165 S 15.

 

ΔΡΑΣΗ Δiv.6 – Προμήθεια συστήματος εξαερισμού ελαιοτριβείου

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, η Ο.Ε.Φ., μέσω της δράσης Δiv.6, προμηθεύτηκε ένα (1) σύστημα εξαερισμού ηχομονωτικό box μονής αναρρόφησης.

 

ΔΡΑΣΗ Δiv.8 – Προμήθεια αντλίας πυρήνα

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, η Ο.Ε.Φ., μέσω της δράσης Δiv.8, προμηθεύτηκε μία (1) αντλία ελαιοπυρήνα προοδευτικής κοιλότητας με στάτορα και ρότορα Elmo NU90F-YI από ανοξείδωτο χάλυβα.

 

ΔΡΑΣΗ Δiv.9 – Εργασίες ελαιοχρωματισμού εγκαταστάσεων ελαιοτριβείου

Η Ο.Ε.Φ., στο πρώτο έτος και μέσω της δράσης Δiv.9, προχώρησε στον ελαιοχρωματισμό επιφανειών εξωτερικών τοίχων 690m² και εσωτερικών τοίχων 975m².

 

ΔΡΑΣΗ Εi.1 – Ανάπτυξη, εφαρμογή και διαχείριση συστήματος ιχνηλασιμότητας στις εγκαταστάσεις της Ο.Ε.Φ.

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Ei.1 προχώρησε στη διαμόρφωση και την εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας στις εγκαταστάσεις του Α.Ε.Σ. Μεταμόρφωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22005:2007. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους εφαρμογής αυτής έλαβαν χώρα οι κάτωθι ενέργειες:

 • Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού και εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Π.
 • Ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλασιμότητας
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας

– Διαγνωστική Επιθεώρηση και έλεγχος προαπαιτούμενων εγγράφων

– Δημιουργία διαδικασιών/ εντύπων ιχνηλασιμότητας και έλεγχος διαγράμματος ροής

– Εσωτερικές επιθεωρήσεις συστήματος

– Άσκηση ανάκλησης

– Ανασκόπηση συστήματος

– Εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού

 • Επιθεώρηση από διαπιστευμένο πιστοποιητικό φορέα
 • Έκδοση πιστοποιητικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22005:2007

 

ΔΡΑΣΗ Εii.1 – Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων στις εγκαταστάσεις της Ο.Ε.Φ. – ISO 22000

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Eii.1 προχώρησε  στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων στις εγκαταστάσεις του Α.Ε.Σ. Μεταμόρφωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2018. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους εφαρμογής αυτής έλαβαν χώρα οι κάτωθι ενέργειες:

 • Εκπόνηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας και Ποιότητας των Τροφίμων
 • Οργάνωση φακέλων υποστήριξης (προσωπικού, νερού, μυοκτονιών και καθαρισμών)
 • Αναλύσεις προϊόντος
 • Σύνταξη οδηγιών εργασίας και αρχείων εφαρμογής
 • Εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού
 • Έλεγχος προμηθευτών α’ και β’ υλών
 • Εσωτερική επιθεώρηση συστημάτων
 • Ανασκόπηση συστημάτων
 • Επιθεώρηση από διαπιστευμένο πιστοποιητικό φορέα
 • Έκδοση πιστοποιητικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2018

 

ΔΡΑΣΗ ΣΤi.1 – Επικοινωνιακό πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης ενός στοχευμένου πλάνου επικοινωνίας μέσω της της δράσης ΣΤi.1, για το πρώτο έτος του προγράμματος Ο.Ε.Φ., πραγματοποιήθηκαν:

 • Καταγραφή αναγκών και προετοιμασία επαγγελματικής φωτογράφισης
 • Δημιουργική πρόταση/προσχέδιο, αποδοχή και εφαρμογή εταιρικής ταυτότητας
 • Συγκέντρωση και αξιολόγηση υλικού, επεξεργασία δημιουργικών προτάσεων κατόπιν προσδιορισμού θεματικών αξόνων για την προετοιμασία του εντύπου προβολής

 

ΔΡΑΣΗ ΣΤii.1 – Προβολή και προώθηση των δράσεων της Ο.Ε.Φ.

Η Ο.Ε.Φ. Μεταμόρφωσης μέσω της εφαρμογής της δράσης ΣΤii.1 για το 1ο έτος προχώρησε στον ανασχεδιασμό και την τακτική ενημέρωση της θεματικής ιστοσελίδας https://metamorfosi-coop.gr. Έγιναν αλλαγές στη δομή του μενού και το περιεχόμενο, καθώς και ανανέωση και εμπλουτισμός των στοιχείων της ιστοσελίδας βάσει της εξέλιξης του προγράμματος και την υλοποίηση των δράσεων.

Εκπαίδευση παραγωγών - μελών της Ο.Π. Α.Ε.Σ. Μεταμόρφωσης - 17/02/2022 (Δράση Γiii)

Εκπαίδευση παραγωγών – μελών της Ο.Π. Α.Ε.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ στο πλαίσιο του 1ου έτους εφαρμογής των εγκεκριμένων προγραμμάτων εργασίας Ο.Ε.Φ. περιόδου 2021-2022, βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής, όπως ισχύουν. Δραστηριότητα Γiii με τίτλο “Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτόπου στον αγρό”.

Εκπαίδευση παραγωγών - μελών της Ο.Π. Α.Ε.Σ. Μεταμόρφωσης - 09/02/2022 (Δράση Biv)

Εκπαίδευση παραγωγών – μελών της Ο.Π. Α.Ε.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ στο πλαίσιο του 1ου έτους εφαρμογής των εγκεκριμένων προγραμμάτων εργασίας Ο.Ε.Φ. περιόδου 2021-2022, βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής, όπως ισχύουν. Δραστηριότητα Βiv με τίτλο “Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2 (2.1 & 2.2)”.

Εκπαίδευση παραγωγών - μελών της Ο.Π. Α.Ε.Σ. Μεταμόρφωσης - 01/02/2022 (Δράσεις Bii, Biii)

Εκπαίδευση παραγωγών – μελών της Ο.Π. Α.Ε.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ στο πλαίσιο του 1ου έτους εφαρμογής των εγκεκριμένων προγραμμάτων εργασίας Ο.Ε.Φ. περιόδου 2021-2022, βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής, όπως ισχύουν. Δραστηριότητες Βii με τίτλο “Πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος λίπανσης για τους παραγωγούς της Ο.Π Α.Ε.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ”, και Βiii με τίτλο «Παρακολούθηση των πληθυσμών του δάκου μέσω της σύστασης χαρτών επικινδυνότητας».

metamorfosi
Skip to content