Μεταμόρφωση Λακωνίας | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
33
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-33,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την επιλογή Συμβούλου Διαχείρισης για την
υποστήριξη της Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
Ε Λ Α Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Σ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ στην εφαρμογή των
δραστηριοτήτων του εγκεκριμένου
Προγράμματος Εργασίας της στο πλαίσιο
των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014, όπως
ισχύουν, για την τριετία 2018 – 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
επιλογή Αναδόχου με σκοπό την υποστήριξη της
Ο. Ε .Φ. Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Ε Λ Α Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο Σ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ για την
υλοποίηση δραστηριοτήτων που αφορούν έργα
παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του
εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας της
βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014, όπως
ισχύουν, για την τριετία 2018 – 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το
έργο της δραστηριότητας Δiv.2 με τίτλο
“Προμήθεια αντλίας χαμηλών στροφών
ελαιολάδου” του εγκεκριμένου προγράμματος
εργασίας της Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της
Επιτροπής, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν, περιόδου 2018 – 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το
έργο της δραστηριότητας Δiv.3 με τίτλο
“Προμήθεια ανοξείδωτων δεξαμενών” του
εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της
Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ βάσει των
Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
περιόδου 2018 – 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το
έργο της δραστηριότητας Δv με τίτλο
“Προμήθεια εξοπλισμού ανάλυσης εδαφών” του
εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της
Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ βάσει των
Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
περιόδου 2018 – 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το
έργο της δραστηριότητας Δi με τίτλο “Προμήθεια
πα λ ε τ ο κ ι βωτ ίων ” τ ο υ ε γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο υ
προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ.
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14
και 615/14 της Επιτροπής, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν, περιόδου 2018 –
2021.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το
έργο της δραστηριότητας Δiv.9 με τίτλο
“Προμήθεια πλυστικού μηχανήματος” του
εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της
Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ βάσει των
Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
περιόδου 2018 – 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δiv.4  με τίτλο “Προμήθεια συστήματος αζώτου για 6 δεξαμενές ” του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, περιόδου 2018 – 2021

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε  εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δiv.6  με τίτλο “Προμήθεια αντικεραυνικού-αντιυπερτασικού συστήματος ” του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, περιόδου 2018 – 2021

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δiv.8 με τίτλο “Προμήθεια γεφυροπλάστιγγας” του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δiv.1 με τίτλο “Προμήθεια ηλεκτροκίνητου περονοφόρου” του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δiv.5 με τίτλο “Προμήθεια κλιματιστικών” του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της
δράσης Δiv.7 με τίτλο “Προμήθεια ζυγιστικού
ελαιολάδου” του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας
της Ο.Ε.Φ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε εδώ

Τεχνικά Δελτία

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Bii.1

Επιλογή Αναδόχου για Πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος λίπανσης
σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Biv

Επιλογή Αναδόχου για Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της
Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO
2.2/3”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γiii

Επιλογή Αναδόχου για Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτόπου στον αγρό
για τους παραγωγούς της ΟΕΦ

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γiv

Επιλογή Αναδόχου για Χρήση ειδικού εργαλείου για την κατάρτιση και
επικοινωνία των παραγωγών

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Εii

Επιλογή Αναδόχου για Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της
ασφάλειας των τροφίμων

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤi

Επιλογή Αναδόχου για Επικοινωνιακό πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ. Προβολή και
προώθηση μέσω Διαφήμισης, Δημοσίων Σχέσεων,
Δημιουργικού Σχεδιασμού και Περιεχομένου, Ενημέρωσης και
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤii

Επιλογή Αναδόχου για Προβολή και Προώθηση μέσω Νέων Ψηφιακών Εργαλείων.

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Δiv.2

Επιλογή Αναδόχου για Προμήθεια αντλίας χαμηλών στροφών
ελαιολάδου.

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Δiv.3

Επιλογή Αναδόχου για Προμήθεια ανοξείδωτων δεξαμενών

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Δv

Επιλογή Αναδόχου για Προμήθεια εξοπλισμού ανάλυσης εδαφών

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Δi.1

Επιλογή Αναδόχου για Προμήθεια παλετοκιβωτίων

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Δiv.9

Επιλογή Αναδόχου για Προμήθεια πλυστικού μηχανήματος

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-11